مدارک فنی

دانلود فایل Blast Resistance Paper

مقاله مربوط به تست میراگرهای ویسکوز ساخت ایران و تاثیر آنها در یک ساختمان 12 طبقه

مقاله مربوط به بهسازی بیمارستان 16 طبقه با استفاده از میراگرهای ویسکوز

مقاله مربوط به جانمایی بهینه میراگرهای ویسکوز و ویسکوالاستیک

گزارش تست میراگرهای D160-ND125-D125

گزارش تست میراگر ND60

گزارش تست میراگرهای ND125 و D125 و D160